Aktuality

Setkání zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo setkání části zřizovatelů škol v rámci projektu MAP Trutnovsko. Starostové i místostarostové z území MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., diskutovali aktivity projektu a jeho přínosy pro základní a mateřské školy v území. Setkání se zúčastnili i hosté ze sousedního ORP Dvůr Králové nad Labem, takže došlo i ke vzájemné výměně zkušeností a názorů. Prohlédněte si několik fotografií ze setkání.

Kateřina Valdová, 4.5.2016

Léto 2016 v Kladském pomezí

V úterý dne 3. května 2016 uspořádala destinační společnost Branka, o.p.s. Regionální tiskovou konferenci, jejímž cílem bylo zástupce médií seznámit s těmi nejaktuálnějšími informacemi z oblasti cestovního ruchu v regionu a předvést jim tak lákadla, která jsou pro turisty připravena na letní sezonu 2016. Akce se konala v prostorách Multifunkčního centra v Knihovně v Červeném Kostelci, kde jednotliví aktéři osobně představili své turistické novinky. Více informací najdete v přiložené tiskové zprávě. Regionální tiskovou konferenci přibližují také obrázky Jana Záliše.

Petr Záliš, 3.5.2016

Vydáváte zpravodaj? Přihlaste se do 20. května do soutěže!

O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015, ale také třeba o nejlepší zpravodaj mikroregionu či MAS můžete zabojovat v celostátní soutěži, kterou již popáté vyhlásila Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Soutěž O nejlepší obecní a městský zpravodaj se vyhlašuje při příležitosti státního svátku ČR Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Vyhlášení soutěže se uskuteční 4. července 2016 v rámci Dnů lidí dobré vůle, které se konají na Velehradě. Soutěž se koná pod záštitou pana poslance Miroslava Kalouska. Přihlásit se můžete nejpozději do 20. května 2016. Více na www.unives.upol.cz.

Kateřina Valdová, 3.5.2016

Den Země a Igelitiáda

Ve středu 20. dubna 2016 se i na naší ZŠ Úpice - Lány konal Den Země. I přes to, že byla po ránu docela zima, nezalekli jsme se a vyrazili jsme na XVII. ročník Igelitiády vyzbrojeni rukavicemi a pytli na odpadky. Celý druhý stupeň rozdělený do několika skupin se v čele se svými učiteli vydal posbírat smetí z břehů řeky Úpy od úpického Mostu II. odboje až po most U Mandle v Havlovicích. Do Igelitiády se zapojují i další školy a školky v našem okolí. Tímto velmi děkuji za aktivní účast Městskému gymnáziu a Střední odborné škole v Úpici, Speciální škole v Úpici, Základní škole a Mateřské škole v Havlovicích, mateřským školkám z Libňatova a Suchovršic a také havlovickým Junákům. Ti všichni pomáhali zvelebit naše okolí a uklízeli nepořádek, který odhazují do přírody naši nezodpovědní spoluobčané. Podařilo se nám sesbírat 1,5 tuny odpadu! Přečtěte si celou zprávu z akce. Prohlédněte si také obrázky.

Kateřina Valdová, 28.4.2016

Zpravodaj IROP

Nabízíme vám k přečtení první číslo Zpravodaje IROP, který má ambice stát se užitečným zdrojem nejaktuálnějších informací o programu. Hlavním tématem prvního čísla Zpravodaje IROP je specifický cíl IROP 2.5 na podporu energeticky úsporného bydlení, ve kterém je aktuálně vyhlášena výzva č. 16 s názvem Energetické úspory v bytových domech. V této výzvě je připraveno celkem 4,5 miliardy korun. Podat žádost o podporu je možné do 30. listopadu tohoto roku. V neposlední řadě Zpravodaj nabízí přehled o všech plánovaných výzvách v IROP pro rok 2016 a bližší informace o seminářích pro žadatele, které jsou organizovány ke každé výzvě.

Kateřina Valdová, 25.4.2016

Místní akční plán pro oblast školství na Trutnovsku se rozjel

První dubnový den se ve Dvoře Králové nad Labem konalo setkání realizátorů místních akčních plánů z celého kraje, zástupců MŠMT a regionální stálé konference při Královéhradeckém kraji. Účastnili se ho i zástupci týmu MAP Trutnovsko, jehož nositelem je MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. V tomto území, které zahrnuje všechny obce ORP Trutnov a obec Čermnou, se nachází celkem 45 subjektů, které se do tvorby MAP přímo nebo nepřímo zapojí (ZŠ, MŠ a ZUŠ). Aktuálně se v území finálně ustanovuje pracovní tým pro MAP a společně s MŠMT se řeší administrativní kroky ke konečné podpoře projektu.

Kateřina Valdová, 21.4.2016

Operační program Životní prostředí – 29. výzva

Aktuálně byla zveřejněna 29. výzva OPŽP, která má termín pro předkládání projektových žádostí 30. 6. 2016. Podporována jsou opatření týkající se krajiny (tedy extravilánu obcí) jako jsou např. úpravy vodních toků, koncepční výsadby zeleně, vytváření/obnovy malých vodních nádrží (které neslouží primárně k chovu ryb), konkrétně pak: zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur, revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000 nebo realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Více v celém souhrnu.

Kateřina Valdová, 18.4.2016

Cyklobusy vyjíždějí na konci května a přicházejí s novinkou

Jako každý rok i letos se na konci května rozjedou dvě linky cyklobusů Kladského pomezí, aby mohly vozit turisty a cyklisty do těch nejzajímavějších míst regionu. Červená linka bude o víkendech, ve svátcích a během letních prázdnin každý den odjíždět z Hradce Králové chvíli po sedmé hodině. Její trasa dále povede přes Náchod a Adršpach až na Pomezní boudy. Modrá linka cyklobusů vozící návštěvníky přes Polsko do Broumova bude o prázdninách ve všedních dnech jezdit pouze do Karłówa. Do Broumova se modrou linkou cyklisté dostanou pouze o víkendech a o svátcích. A na jakou novinku se milovníci cykloturistiky mohou těšit? „Letošní novinkou cyklobusů je prodloužení hlavní páteřní červené trasy z Hradce Králové, která nyní bude zajíždět i do Janovic, Jívky a Radvanic,“ uvedl předseda správní rady Branky, o.p.s. a starosta Rtyně v Podkrkonoší Zdeněk Špringr. „Díky tomu se zlepší dostupnost nejen Jestřebích hor, ale také dalších turistických míst, jako například Dolu Bohumír,“ dodal. Prostudujte si celou zprávu i jízdní řád obou linek.

Kateřina Valdová, 15.4.2016

Den Země a Igelitiáda

Před několika dny nám začal již čtvrtý měsíc roku 2016, tedy duben, a ten s sebou mimo probouzející se přírody přináší již XVII. ročník Igelitiády, akce konané na oslavu celosvětového Dne Země. V letošním roce ji uskutečníme ve středu 20. dubna v dopoledních hodinách. Zveme všechny, kteří by nám chtěli přijít pomoci, ať neváhají a zapojí se. Břehy řeky Úpy budeme již tradičně uklízet od suchovršického mostu Na Lhotkách až po splav u pily v Havlovicích. Kromě úklidových prací a zvelebování okolí škol a školek nás také čekají dvě sběrové aktivity. Po celý týden bude vybírán vysloužilý elektroodpad (podrobnosti) v kanceláři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Ve čtvrtek 21. dubna budou vybírána víčka od PET lahví. Pevně věříme, že nás nenecháte ve štychu!!! Na setkání s Vámi se těší žáci a učitelé Základní školy Úpice-Lány i další zapojené školy a školky – Městské gymnázium a SOŠ Úpice, Speciální ZŠ Úpice, ZŠ a MŠ Havlovice, MŠ Libňatov, MŠ Suchovršice a Junák Havlovice!

Kateřina Valdová, 8.4.2016

Akce ve Vile Čerych

Organizátoři akcí vás v měsíci dubnu zvou do Vily Čerych za kulturními, vzdělávacími a dalšími zážitky na relaxační malování Vesmírný svět Malého prince v pátek 8. dubna od 17 do 20 h a v sobotu 9. dubna od 10 do 13 h. Na kurzu se naučíte jednoduchým způsobem malovat suchým pastelem vystínované koule a namalujete si obrázek zapadajícího slunce na planetce Malého prince s výtvarnicí Danou Zimovou. V pondělí 18. dubna od 18.00 navazuje Relaxačně meditační podvečer, kterým provede Mgr. Ivo Krejčíř. Poté následuje pozvání do kruhu žen, tance a inspirace Abundance Lenky Šrejberové v úterý 19. dubna od 18.30, v pondělí 25. dubna od 17.00 přednáška o kamenech aneb Léčivé účinky kamenů Pavla Kynčla a přednáška kanadské indiánky Rose Wabasca v pátek 29. dubna od 20.00 (přednáška je součástí celovíkendového programu „Spirit of Seven“, který bude zakončen nedělním obřadem v potní chýši).

Kateřina Valdová, 7.4.2016
Starší zprávy