Aktuality

Připomínkování dalších částí strategie

Aktuální verze dokumentů k připomínkování dalších částí Integrované strategie rozvoje území jsou přístupné na webu v položce Strategie 2014 (SCLLD). Naleznete tam Popis území, Analytickou část, Implementační část, Strategickou část, Programové rámce a připomínkový list. Připomínkovat lze buď přes něj elektronicky nebo při veřejném projednávání, které se bude konat na dvou místech regionu, a to 9. února ve Velkých Svatoňovicích (na Obecním úřadě) a dva dny poté 11. února v Chotěvicích (v Klubovně Mysliveckého sdružení Svatá Kateřina Chotěvice), vždy od 18 hodin.

Kateřina Valdová, 13.2.2016

Bezplatné poradenství při zpracování žádostí tzv. šablon pro MŠ a ZŠ z území MAS

V letech 2009 – 2010 jsme některým z vás zprostředkovali kvalitní manažerku dotací pro školy na tzv. šablony. Někteří s ní spolupracujete dodnes a i ti, kteří spolupráci přerušili, tak s ní byli velmi spokojeni, což nás velmi těší. A protože máte dobrou zkušenost a znáte naši MAS, chtěli bychom vám nabídnout další spolupráci na šablonách, a to Bezplatné poradenství při zpracování žádosti a Kompletní administraci včetně vyúčtování. Prostudujte si aktuální šablony a celou nabídku.

Kateřina Valdová, 13.2.2016

Výzvy OPŽP – protipovodňová opatření

V únory byly zveřejněny informace ke dvěma aktuálním výzvám z Operačního programu Životní prostředí, které se týkají povodňové ochrany, resp. preventivních protipovodňových opatření. Sběr projektových žádostí bude zahájen 1. března a ukončen bude 31. května 2016. V rámci těchto výzev je možné obdržet dotaci až ve výši 85 % např. na následující opatření: úpravy stávajících kapacit koryt, povodňové parky, vsakovací a retenční zařízení na srážkové vody, suché poldry, stabilizace a sanace svahů, analýzy odtokových poměrů, varovné, hlásné, předpovědní a výstražné systémy, tvorba digitálních povodňových plánů atd. Přečtěte si stručný výtah toho nejpodstatnějšího.

Kateřina Valdová, 10.2.2016

Tisíciletá lípa v Tatobitech se může stát Evropským stromem roku 2016

Památná Tisíciletá lípa v Tatobitech obsadila v roce 2015 v anketě Strom roku v České republice první místo a nyní postupuje do ankety Evropský strom roku. Tatobitské lípě se přezdívá tisíciletá, přestože je pravděpodobně o několik století mladší. Stala se nedílnou součástí Tatobit, i proto se objevuje na obecním znaku a vlajce. Soutěž Evropský strom roku vznikla v roce 2011 v návaznosti na oblíbenou anketu Strom roku v ČR. Do finále evropské soutěže vždy postupují vítězové národních kol. Smyslem Evropského stromu roku je poukázat na zajímavé staré stromy jako na důležité přírodní i kulturní bohatství, kterého bychom si měli vážit a chránit jej. Přečtěte si celou zprávu i informace o lípě nebo rovnou hlasujte.

Kateřina Valdová, 5.2.2016

Návrh nabídky vzdělávacích modulů

Regionální centrum podpory sociálního podnikání připravilo pro zájemce návrh vzdělávacích modulů. Aby zjistili zájem o tyto vzdělávací moduly, připravili na toto téma krátké dotazníkové šetření, které má za cíl zjistit potřeby zainteresovaných subjektů v regionu. Dle nich pak budou postupně organizovány jednotlivé vzdělávací moduly, případně budou doplněna další témata. Dalším cílem tohoto šetření je zjistit absorpční kapacitu regionu v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti. Vyplňte, prosím, organizátorům krátký dotazník. Zároveň máte možnost se přihlásit na exkurzi do sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o. v Žirči u Trutnova.

Kateřina Valdová, 4.2.2016

Druhá etapa připomínkování se blíží

MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s., dokončuje koncepci rozvoje regionu a v lednu nabídla široké veřejnosti první dvě kapitoly k připomínkování. Začátkem února přichází na řadu připomínkování Implementační a Strategické části. „Všem zájemcům o rozvoj regionu nabízíme další možnost zanést svoje požadavky do strategie,“ popisuje nabídku k připomínkování Jan Balcar, ředitel organizace. „Zvolili jsme dvě varianty a každý si může vybrat podle vlastního pohodlí. Je možné zaslat připomínkový list, který je vložený spolu se všemi částmi strategie na našem webu, anebo přijít osobně na veřejné setkání a tam společně s námi svoje připomínky prodiskutovat. Aktuální verze budou na našem webu přístupné od konce tohoto týdne.“ Veřejné projednávání strategie se bude konat na dvou místech regionu, a to 9. února ve Velkých Svatoňovicích a dva dny poté 11. února v Chotěvicích, vždy od 18 hodin. Přečtěte si celou zprávu a prostudujte si verze připravené na sněm.

Kateřina Valdová, 3.2.2016

MAS jako aktivní složka rozvoje destinace – dotazníkové šetření

Prosíme partnery MAS o zapojení do dotazníkového šetření týkajícího se MAS. Šetření v našem území provádí studentka 2. ročníku magisterského studia na Vysoké škole obchodní v Praze a v rámci diplomové práce na téma „Místní akční skupina jako aktivní složka rozvoje destinace“ sbírá data prostřednictvím dotazníkového šetření. Pokud máte čas, vyplňte, prosím, uvedený dotazník; získaná data pomohou při zpracování diplomové práce, jejímž cílem je analýza zapojení MAS do rozvoje cestovního ruchu.

Kateřina Valdová, 1.2.2016

Zpravodaj venkova 1/2016

V prvním čísle Zpravodaje venkova roku 2016 si například můžete přečíst tyto články: Verdikt senátorů k RUD šokoval starosty. Novela rozpočtového určení daní neprošla o jeden hlas. Přijatý návrh obce poškodí, Spolek po valné hromadě mezi hlavní úkoly zařadil opět RUD, pošty či uspořádání semináře Tvář venkova, 140 MAS podalo žádost o MAP vzdělávání nebo že Svazky obcí se zapojují do projektu SMO Centra společných služeb obcí. Pročtěte si celý Zpravodaj.

Kateřina Valdová, 28.1.2016

Práce nad strategií rozvoje regionu finišují, poslední šance přidat své nápady

Na začátku letošního roku byla zahájena poslední etapa, která povede k dokončení strategie rozvoje území MAS. V loňském roce ministerstva neustále přinášela změny pravidel. Z těchto důvodů bylo zapotřebí vyčkat na co největší množství finálních podkladů pro jednotlivé kapitoly strategie a tím i pro definitivní podání žádosti na podporu našeho území. „Připomínkování prvních dvou částí skončilo 20. ledna a teď budeme všechny připomínky postupně zapracovávat. Děkujeme všem, kteří věnovali čas na studium dokumentů. Je dobře, že se do připomínek zapojily i takové organizace jako Státní pozemkový úřad nebo Úřad práce. Od nich taky víme, že pokud by své připomínky do strategie MAS nevložily, bylo by i pro ně obtížné později z některých fondů čerpat,“ shrnuje první kolo připomínkování Jan Balcar, ředitel organizace. „Po 5. únoru budou dány k připomínkování další dvě části, a to Implementační, která popisuje samotnou MAS a procesy v ní a také Strategická, která je asi nejvíce očekáváná,“ doplňuje. Po finálním zapracování všech připomínek bude nutné ještě schválit Strategii komunitně vedeného místního rozvoje sněmem MAS. „Dali jsme si za úkol do 22. února 2016 zveřejnit již takřka finální podobu strategie, kde budou zapracovány všechny připomínky. Sněm, který plánujeme na 3. března 2016, potvrdí naše dvouleté úsilí. Do 15. března chceme zkompletovat a odevzdat žádost,“ shrnuje průběh prací nad strategií Jan Balcar. Přečtěte si celou tiskovou zprávu.

Kateřina Valdová, 21.1.2016

Akce ve Vile Čerych

Organizátoři by rádi pozvali všechny své příznivce a podporovatele do Vily Čerych na několik připravovaných lednových a únorových akcí. Na začátku roku 2016 se zde budou věnovat především meditačním a uklidňujícím činnostem, a to při Relaxačně meditačním podvečeru 25. 1. od 18.00, Relaxačním malování „Harmonie barev a 4 živly“ 29. 1. od 17.00, Relaxačním malování „Mandalování“ 30.1. od 10.00 a při Astrologické přednášce 4.2. od 18.00.

Kateřina Valdová, 20.1.2016
Starší zprávy